ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ - Index

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ೧೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಖನಿಜಾನ್ವೇಷಣೆ, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಪನ, ಖನಿಜಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವುದು,

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

ಇಲಾಖಾ ದಾಖಲೆಗಳು

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS